Aanbod

Een behandeltraject bij ForLight is gericht op grensoverschrijdend gedrag in brede zin: denk daarbij aan (verbale) agressie, seksualiteit, misbruik van ongelijke machtsverhoudingen, onveiligheid in gezinnen, een algemene ‘hang naar’ criminaliteit.

Een behandeltraject bij ForLight is gericht op grensoverschrijdend gedrag in brede zin: denk daarbij aan (verbale) agressie, seksualiteit, misbruik van ongelijke machtsverhoudingen, onveiligheid in gezinnen, een algemene ‘hang naar’ criminaliteit. Ook kan het zijn dat u nog geen grenzen overgaat, maar vanwege gedachten of neigingen die u heeft, bang bent om dat in de toekomst te gaan doen. De reden om naar ForLight te komen is waarschijnlijk dat het veranderen van gedrag of gedachten ‘gemakkelijker gezegd dan gedaan’ is. Personen in uw omgeving kunnen al tegen u hebben gezegd dat u problemen of stress beter op een andere manier kunt aanpakken, of u heeft uzelf al aangesproken op bepaald gedrag of achteraf spijt van dingen die u heeft gezegd of gedaan.

Ook kan het zijn dat mensen in uw omgeving bepaalde dingen graag anders zouden willen zien of dit wellicht aan u proberen op te leggen: om bijvoorbeeld in uw woning te kunnen blijven, uw werk te blijven houden, uw kinderen bij u te kunnen hebben of uw relatie in stand te houden. Hoewel u dan zelf mogelijk geen last heeft van uw gedrag, heeft u mogelijk wel last van de moeizame contacten met mensen in uw omgeving. Ook het verbeteren van deze contacten is iets wat een doel in de behandeling kan zijn.

Voor wie?

ForLight biedt diagnostiek en behandeling aan personen die verbaal, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen óf dreigen te/bang zijn te vertonen. Daardoor kunnen ze problemen met hun omgeving ervaren, of hun omgeving met hen. Ook mensen die merken gevoelig te zijn voor de verleidingen van criminaliteit, kunnen in een traject bij ons leren om weerstand tegen deze verleidingen te bieden. Het (dreigend) grensoverschrijdend gedrag kan als individu, in partnerrelatie of in gezinsverband plaatsvinden en onder meer te maken hebben met of voortkomen uit: 

  • Vaardigheidstekorten op gebied van coping (= manier waarop je met problemen en stress omgaat) of communicatie
  • Trauma
  • Impulscontroleproblemen (eerst doen en daarna nadenken over wat je hebt gezegd of gedaan en of je dat wel wilde)
  • Obsessieve-compulsieve problemen (dwangmatige gedachten) 
  • Emotieregulatieproblemen
  • Moeite met het aangaan en/of onderhouden van contact met mensen in uw omgeving
  • Overmatige achterdocht
  • Ontwikkelingsproblematiek (o.a. autisme, adhd)
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Systeemproblematiek (een moeilijke en/of instabiele gezinssituatie).

Ook kan een combinatie van voornoemde problematiek voorkomen.

Mensen met verslavingsproblemen, een licht verstandelijke beperking of een psychose kunnen bij ons terecht. Wel dient een andere instantie betrokken te zijn die zich op deze problematiek richt, of met ons samenwerkt om de begeleiding in het dagelijks leven vorm te geven. Wij zijn als ambulante instelling enkel geopend tijdens doordeweekse dagen en kunnen om die reden geen sterk crisisgevoelige cliënten aannemen. 

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek vindt plaats in de intakefase en wanneer tijdens de behandeling vragen over het diagnostisch beeld ontstaan. Wij bieden dit enkel ten behoeve van de behandeling. Het doel is te bepalen hoe individuele en contextuele factoren samenhangen met of onderliggend zijn aan de aanmeldreden. Daarmee kunnen we de behandeling zo passend mogelijk vormgeven.

Meestal valt op basis van de diagnostiek in de intakefase een DSM-5 classificatie te stellen. Dit houdt in dat een naam kan worden gegeven aan een specifieke combinatie van klachten en/of beperkingen die lijdensdruk veroorzaakt en de kwaliteit van leven van een persoon vermindert. Een classificatie kan helpen om de juiste hulp vorm te geven. Ook valt de behandeling daarmee onder de Zorgverzekeringswet en wordt deze vanuit de basisverzekering vergoed. Op het moment dat er geen classificatie kan worden gesteld, maar wel degelijk problemen en lijdensdruk door (dreigend) grensoverschrijdend gedrag bestaan, dient zelf voor een behandeling te worden betaald. Werkgevers kunnen bereid zijn (een deel van) dit traject te betalen. 

Behandeling

Behandelingen zijn grotendeels individuele trajecten. De interventie bepalen we aan de hand van de doelen, motivatie en mogelijkheden van cliënt, in samenspraak met de cliënt.

Hoofdzakelijk werken we vanuit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast bieden we motiverende gespreksvoering, traumabehandelingen als EMDR, Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting, mindfulness, ACT, schematherapie, systeemtherapie, EFT, dramatherapie en psychomotore therapie.

Op het moment dat er sprake is van onveiligheid binnen relaties of gezinnen, worden partners en eventueel kinderen betrokken om de veiligheid terug te brengen. Soms betreft dit enkel gesprekken om heldere time-out afspraken te maken, zodat de cliënt voldoende ruimte krijgt om aan eigen doelen te werken en de veiligheid ook voor de langere termijn te waarborgen. Daarnaast kan er sprake zijn van een dynamiek die onveiligheid creëert en wordt een langer durende relatietherapie opgezet.

Op het moment dat sprake is van onveiligheid binnen de werksituatie, kan de werkgever worden betrokken voor het maken van afspraken om de veiligheid op de werkvloer terug te brengen.

Tevens zijn we voortdurend bezig met het mede ontwikkelen van interventies die een aanvulling kunnen vormen op ons behandelaanbod.

Forensische zorg

Soms gaat grensoverschrijdend gedrag zo ver, of komt het zo vaak voor, dat politie en Justitie worden betrokken en het tot een veroordeling komt. Dan is er sprake van een delict en kan een juridisch kader worden opgelegd om toekomstige delicten te voorkomen. Vanuit Forensische Zorg bieden wij ook voor die mensen behandeltrajecten, bijvoorbeeld in opdracht van reclassering of vanuit de gevangenis. We werken daarbij risico gestuurd en herstel gericht.

Risico gestuurd: samen met de cliënt kijken we door middel van een delictscreening welke factoren tot het delictgedrag hebben geleid, hoe deze momenteel nog een rol spelen en hoe deze in de toekomst eventueel weer een rol kunnen gaan spelen. Op het moment dat dit vanuit een delictscreening niet helemaal duidelijk wordt, kan een meer uitgebreide delictanalyse worden gedaan, waarbij de gehele levensloop wordt meegenomen. De behandeling richt zich vervolgens op de relevante factoren die uit de screening of analyse naar voren komen.

Herstel gericht: om het leven delictvrij te kunnen vormgeven, volstaat het vaak niet om alleen ongewenst gedrag, gedachten of gevoelens weg te halen. Want wat dan? Bij het formuleren van de doelen en ook in de verdere behandeling richten we ons ook op het beantwoorden van die vraag. Met de cliënt gaan we kijken hoe die graag zijn of haar leven wil zien en kijken we wat ervoor nodig is om dat te bereiken.